Jawaban Dialog "Pohoan" Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V
Pék jawab pertanyaan ieu di handap!
(Silakan jawab pertanyaan di bawah!)

1. Saha nu datang ka imah Risal téh?
(Siapa yang datang ke rumah Risal?)
Jawaban: Wa Jéjén jeung Wa Nénéng
(Wa Jejen dan Wa Neneng)

2. Ari indung bapana Risal saha ngaranna?
(Kalau ibu bapaknya Risal siapa namanya?)
Jawaban: Pa Gumilar jeung Bu Euis
(Pak Gumilar dan Bu Euis)

3. Ari Wa Jéjén jeung Risal téh kumaha pancakakina?
(Kalau Wa Jejen dan Risal bagaimana hubungan kekerabatannya?)
Jawaban: Uwa jeung suan.
(Uwa dan anak adiknya Wa Jejen)

4. Naon hartina paribasa “rempug jukung sauyunan”?
(Apa artinya peribahasa rempug jukung sauyunan?)
Jawaban: Hirup akur tur babarengan.
(Hidup damai dan bersama)

5. Naon paribasa mun urang ngahargaan ka sémah?
(Apa peribahasa kalau kita harus menghargai tamu?)
Jawaban: Soméah hadé ka sémah.
(Ramah kepada tamu.)

6. Tuluykeun paribasa “ulah pagiri-giri calik, ….”?
(Teruskan peribahasa ulah pagiri-giri calik/jangan saling duluan saat duduk....) 
Jawaban: Pagirang-girang tampian.
(Paling atas tempat mandi [di sungai].) artinya "Berlomba-lomba untuk melebihi rekan sejawat, tidak mau bekerja sama, tidak mau saling menolong."

7. Naon nu dilaksanakeun ku barudak dina paguneman “pohoan”?
(Apa yang dilaksanakan sama anak-anak dalam dialogoh "pohoan"/pelupa?)
Jawaban:  Kaulinan ucing sumput.
(Permainan petak umpet)

8. Saha nu jadi ucing dina paguneman “pohoan”?
(Siapa yang jadi kucing dalam dialog "pohoan"?)
Jawaban: Si Udin.

9. Keur ngoméan naon bapana Udin téh?
(Lagi memperbaiki apa bapaknya Udin?)
Jawaban: Stop kontak.

10. Pohoeun ku naon ari Udin téh?
(Lupa apa kalau Udin?)
Jawaban: Nyabak kabel listrik nu keur dioméan ku bapana.
(Memegang kabel listrik yang lagi dibenerin bapaknya.)

Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas V Hlm. 45

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS