Jawaban Dongeng Tikukur jeung ÉngangSangkan hidep paham kana eusi éta dongéng, pék ku hidep anggeuskeun kalimah di handap. Eusina téh patali jeung eusi dongéng anu bieu ku hidep dibandungan.
(Agar kaliah paham akan isi dongeng tersebut, sekarang kalian lengkapi kalimat di bawah. Isinya berhubungan dengan isi dongeng yang kalian barusan dengarkan.


1. Éngang téh teu bisaeun hiber, sabab ragrag kana cai, bari awakna baseuh.
(Tawon tidak bisa terbang, sebab jatuh ke air, badannya basah.)

2. Éta éngang téh ukur bisa kekeleperan jeung roroésan, sangkan teu tikerelep.
(Tawon hanya bisa berusaha menggerakan sayap dan tidak diam, supaya tidak tenggelam.)

3. Jol tikukur, terus nulungan éngang nu keur dina cai, ku cara régang.
(Datang perkutut, terus tawon yang ada di air ditolong menggunakan kayu kecil.)
  
4. Hiji poé, tikukur keur eunteup dina dahan, bari ngelak disada.
(Suatu hari, perkutut diam di dahan sambil bersuara.)

5. Tikukur teu apaleun yén di handapeun tangkal aya paninggaran keur ngintip.
(Perkutut tidak tahu bahwa di bawah pohon ada pemburu yang sedang mengintip.)

6. Untung kaburu datang éngang, sarta terus nyeureud ka paninggaran.
(Untung segera datang tawon, kemudian menyengat si pemburu.)

7. Paninggaran ku éngang diseureud, tepi ka bedilna ragrag.
(Pemburu sama tawon disengat, sampai bedilnya jatuh.)

8. Tikukur asa kagebah, terus hiber, sabab asa kagebah.
(Perkutut merasa terusik, terus terbang, sebab merasa terusik.)

9. Pangna éngang nulungan tikukur téh, sabab manéhna kungsi ditulungan ku tikukur.
(Sebab tawin menolong perkutut, sebab dia pernah ditolong sama perkutut.)

10. Éta dongéng ngébréhkeun kumaha wajibna urang silih tulungan.
(Dongeng tersebut menggambarkan bahwa bagaimana kita harus saling menolong.)

* Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas IV (Hlmn. 28)

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS