Lebih Dekat Mengenal Lingkungan Hidup dalam Bahasa SundaTah ayeuna pék ku hidep jawab atawa terangkeun.
(Nah, sekarang jawab atau jelaskan oleh kalian.)

1. Kumaha kaayaan taman dina bacaan téh?
(Bagaimana keadaan taman di bacaan?)
Jawaban: Henteu lega, tapi mani resik.
(Tidak luas, tapi resik.)


2. Naon sababna kalakay anu marurag disapukeun?
(Apa sebabnya daun kering yang jatuh harus disapu?)
JawabanSangkan teu matak jadi bala.
(Supaya tidak jadi kotor.)

3. Ari kompos téh sok digunakeun pikeun naon?
(Kalau kompos suka digunakan untuk apa?)
JawabanPikeun ngagemuk pepelakan.
(Untuk pupuk tanaman.)

4. Ari tangkal puring di mana dipelakna?
(Kalau tanaman puring dimana ditanamnya?)
JawabanDina sapanjang pager anu adek ka sisi jalan.
(Di sepanjang pagar yang nempel ke pinggir jalan.)

5. Aya tangkal kembang naon waé di taman téh?
(Ada tanaman bunga apa saja di taman tersebut?)
JawabanSedep malem, eros, jeung malati.
(Sedap malam, ros, dan melati.)

6. Tangkal kembang naon anu dipelakna dina pot?
(Tanaman bunga apa yang ditanam di dalam pot?)
JawabanTangkal angkrék.
(Anggrek)

7. Iraha waktuna Farida kagiliran nyébor taman?
(Kapan waktunya Farida kebagian menyiram taman?)
JawabanPasosoré.
(Sore hari)

8. Naon sababna dicéborna sok maké émbrat?
(Mengapa disiramnya harus merata?)
JawabanSangkan taneuh anu dicébor baseuhna rata.
(Supaya tanah yang disiram basahnya merata.)

9. Naon sababna hama maké kudu disemprot?
(Apa sebabnya hama harus disemprot?)
JawabanSabab hama téh sok ngaganggu kana tatangkalan.
(Sebab hama suka mengganggu tanamann.)

10. Pék terangkeun, naon ari gunting pangkas téh.
(Coba jelaskan, apa gunanya gunting tanaman.)
JawabanGunana gunting pangkas téh pikeun mangkas tatangkalan.
(Gunanya gunting pangkas untuk memangkas tanaman.)
 
11. Ari di luareun pager aya tangkal naon waé?
(Kalau di luar pagar ada pohon apa saja?)
JawabanTangkal flamboyan jeung mahoni.
(Flamboyan dan mahoni.)

12. Terangkeun naon gunana éta tangkal téh.
(Jelaskan fungsi pohon tersebut.)
JawabanPikeun iuh-iuh jalan.
(Biar jalan lebih teduh.)

13. Kumaha mun keur usum muguran jeung gedé angin?
(Bagaimana kalau musim gugur dan gede angin?)
JawabanKalakayna sok ngabalaan buruan.
(Daun keringnya suka memenuhi halaman.)

14. Kaasup kana naon miara tatangkalan téh?
(Termasuk apa memelihara tanaman itu?)
JawabanKaasup ibadah sarta réa gunana pikeun kalurupan balaréa.
(Termasuk ibadah dan banyak gunanya untuk semua.)

15. Kumaha ari gunana keur balaréa?
(Bagaimana gunanya untuk semua?)
Jawaban: Tatangkalan bisa ngajadikeun taman resik
(Tanaman bisa menjadikan taman resik.)

* Sumber: Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas III  (hlm. 4-5)

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS