Partikel Penegas Mah, Téh, dan Téa dalam Bahasa SundaDalam bahasa Sunda, partikel penegas/penguat dikenal sebagai kecap panganteb. Partikel ini berfungsi sebagai penanda fokus. Berikut akan dijelaskan fungsi dan posisi partikel  penegas téh, téa dan mah dalam kalimat. Penanda fokus téh, mah, dan téadalah partikel yang sangat sering digunakan penutur bahasa Sunda dalam perbincangan sehari-hari. Namun penggunaan ketiga partikel tersebut dalam kalimat harus merenah alias pas, sehingga tidak terkesan dipaksakan.


1. Partikel mah
Secara umum, partikel mah berfungsi untuk mengekspresikan perbandingan informasi. Mah adalah penanda fokus yang digunakan untuk memperkenalkan informasi yang baru dalam pembicaraan atau membandingkan informasi yang ada. Dengan kata lain, mah adalah pembanding informasi baik secara implisit maupun eksplisit.

Abdi mah naon atuh, mung rahayat alit.
(Saya apa, cuma rakyat kecil.)

Ieu mah ngan ngabejaan wé, tong daék ulin jeung si éta. Sok morotan.
(Ini cuman ngasih tahu aja, jangan mau main sama dia. Suka morotin)

Cenah mah, isuk teu jadi ulangan Fisika téh.
(Katanya besok tidak jadi ulangan Fisika)

Mun kitu mah, urang yakin pisan yén si éta jelemana teu balég.
(Kalau begitu, saya yakin banget bahwa dia orangnya gak bener.)

Akang mah kurang kumaha ka Néng? Sadaya tos dilakonan pikeun ngayakinkeun Néng.
(Akang kurang bagaimana ke Neng? Semua sudah dilakoni supaya meyakinkan Neng.)

2. Partikel téh
Téh digunakan untuk menandai frasa yang menjadi informasi yang sudah diketahui dengan tujuan untuk mempertegas informasi tersebut. Téh dapat digunakan dalam ketiga jenis kalimat yang telah dijelaskan sebelumnya. Téh biasanya diletakkan setelah adverbial.

Contoh kalimat:
Balik ti imah kabogohna téh, manéhna ujug-ujug kasurupan.
(Pulang dari rumah pacarnya, dia mendadak kesurupan.)

Jelemana geus goréng patut, ditambah kalakuanna téh pikasebeleun pisan!
(Orangnya sudah jelek, ditambah kelakuannya nyebelin banget!)

Tadi soré téh, jol aya popotongan liwat ka hareupeun imah.
(Tadi sore, tiba-tiba ada mantan lewat depan rumah)

Na ari belegug tétong dibéakkeun sorangan atuh!
(Kalau tolol tuh jangan dihabisin sendiri!)

Urang téh salaku manusa, tong sok kabawa ku sakaba-kaba.
(Kita selaku manusia, jangan terbawa pada hal yang kurang baik)

2. Partikel téa 
Téa berfungsi untuk menunjukan bahwa topik/informasi yang telah dibicarakan diperkenalkan kembali dalam pembicaraan atau wacana. Ketika téa diikuti oleh kata ganti pertama kuring/aing/manehtéa berfungsi memperlihatkan rasa yakin sehingga kuring téa’ (Djajasudarma danAbdulwahid, 1987:59), memiliki makna menyombongkan diri.

Contoh kalimat:
Aing téa atuh, urusan mawa motor mah pangjagona.
(Saya dong, urusan bawa motor paling jago.)

Maneh téa, geus ahlina dina urusan néangan duit mah.
(Kamu dong, paling ahli dalam urusan cari uang)

Hardjadibrata (1985:26) mengkategorikan téa sebagai  penanda tentu atau penanda kepastian. Sebagai tambahan, téa juga dapat memberikan pemahaman bahwa informasi yang disampaikan adalah bagian dari  pengetahuan umum.

Contoh:
Éta téa geuning, nu kamari diobrolkeun. Jadi moal?
(Itu tuh, yang kemarin diobrolin. Jadi gak?)

Ngaranna buaya darat téa... hésé dipercaya. Bisana ngan ngagombal!
(Namanya buaya darat... susah dipercaya. Bisanya cuman ngegombal!)

Dina raraga milangka urang nu ka-17 téa, isuk kabéhan ditraktir jajan di kantin sakola.
(Dalam rangka ulang tahun saya yang ke-17, besok semuanya ditraktir jajan di kantin sekolah)

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS