Mengenal Jenis-Jenis, Makna, dan Contoh Awalan dalam Bahasa Sunda
Rarangkén hareup alias awalan atau disebut juga prefiks, adalah salah satu imbuhan yang terletak pada bagian awal sebuah kata dasar. Hasil dari penambahan imbuhan ini, menimbulkan makna yang beragam. Perbedaan makna yang ditimbulkan ini bergantung pada awalan yang menempel pada kata tersebut. Berikut ini jenis, makna, dan contoh awalan dalam bahasa Sunda.

1. ba-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan'

Contoh:
Ambéh tenang, kuring rék babayar heula barang-barang nu dipesen.
(Supaya tenang, saya akan membayar dulu barang-barang yang dipesan)

2. barang-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan pekerjaan yang tidak tentu/tidak jelas objeknya.'

Contoh:
Boga dulur téh kabisana ngan barangpénta wé!
(Punya saudara bisanya hanya meminta saja!)

3. di-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'memakai'

Contoh:
Si Néng geulis pisan ari diwedak téh!
(Si Neng cantik banget kalau pakai bedak!)

Arti lainnya:
- melakukan
Contoh:
Rohangan kelas keur diberesihan
(Ruangan kelas sedang dibersihkan)

- mengeluarkan
Contoh:
HP manéh éta titadi hayoh disada.
(HP kamu dari tadi terus berbunyi)

- dikenai pekerjaan
Contoh:
Maling keur diinterogasi ku satpam komplék.
(Maling sedang dinterogasi oleh satpam komplek)

- pekerjaan yang/memakai
Contoh:
Ban motor nu kempés téh dikompa ku Mang Udung.
(Ban motor yang kempes dikompa oleh Mang Udung)

- dibuat jadi
Contoh:
Ari boga barang téh tong diruksak atuh. Hésé deui meulina.
(Kalau punya barang jangan dirusak dong. Susah lagi belinya).

- diberi
Contoh:
Hasil ulangan teh keur dipeunteun ku guru.
(Hasil ulangan sedang dinilai oleh guru)

4. ka-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'tidak disengaja'

Contoh
HP katincak ku aki.
(HP terinjak sama kakek)

Arti lainnya:
- Dikenai pekerjaan di...
Contoh:
Bangsat téh katewak ku pulisi tadi peuting.
(Maling tertangkap polisi tadi malam.)

- bisa di-...-kan
Contoh:
Kajadian éta téh bisa kagambar ku manéhna kalayan jelas.
(Kejadian itu bisa tergambarkan olehnya dengan jelas)

- bisa di-...
Contoh:
Akhirna, ieu barang téh bisa kaangkut ku urang.
(akhirnya barang ini bisa terangkut olehku.)

- Hal yang berhubungan dengan...
Manehna boga kabisa nyaéta nyanyi.
(Dia punya kemampuan yaitu bernyanyi)

- Hal yang di-
Kahayang mah manéh tong ribut masalah kamari.
(Inginnya sih kamu jang ribut masalah kemarin)

- Kena oleh
Si Odong kapélét ku Nyi Karsih.
(Si Odong terkena pelet Nyi Karsih.)

- tahapan atau bagian
Kuring giliran peserta katilu.
(Saya giliran peserta ketiga)

5. N- (nasal)
Imbuhan ini mempunyai alomorf (variasi) m-,n -, ng-, nga,-, nge, ny-

Contoh:
Lamun ngadéngé lagu Sunda, Ki Lurah sok langsung ngigel.
(Kalau mendengar lagu Sunda, Ki Lurah suka langsung berjoged.)

Aturan lainnya:
- m- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan b dan p)
Contoh: Manéhna keur maca koran. (Dia sedang membaca koran.) // kata dasar baca

- n- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan t)
Contoh: Neng Tini keur nulis di kamer. (Neng Tini sedang menulis di kamar) // kata dasar tulis

- ng- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan k dan vokal)
Contoh: Adi kuring keur ngorong (Adik saya sedang mengupil.) // kata dasar korong

- nga- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan b,d,g,h,j,,l, m, n,w dan y)
Contoh: Anjing ngagégél ucing (Anjing menggigit kucing). // kata dasar gégél

- nge- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan dan satu suku kata.)
Contoh: Bapa keur ngebor sumur. (Bapa sedang mengebor sumur). // kata dasar bor

- ny- (kalau bergabung dengan kata dasar yang dimulai konsonan c dan s)
Contoh: Orok keur nyusu ka indungna (Bayi sedang menyusu pada ibunya) // kata dasar susu

6. pa-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang melakukan'

Contoh:
Salaku pamingpin, kuduna manéhna inget ka rahayat.
(sebagai pemimpin, seharusnya dia ingat kepada rakyat)

Arti lainnya:
- yang biasa dilakukan/pekerjaan
Contoh: Aki kuring patani. (Kakek saya petani.)

- alat/yang dipakai
Contoh: Mang Jaja keur nyieun panakol bedug. (Mang Jaja sedang membuat pemukul beduk.)

- ada dalam keadaan
Contoh: Kulit mulusna paantel jeung kulit kuring. (Kulit mulusnya bersentuhan dengan kulitku)

7. pada-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dikenai pekerjaan.'

Contoh:
Béncong nu ngaliwat téh padanyiwit balas ku gemes.
(Waria yang lewat itu banyak yang mencubit karena gemas.)

Arti lainnya:
- Sama

Contoh: Abong pada beunghar, maranéhna arulin ka luar nagri unggal minggu.
(Karena pada-pada kaya, mereka main ke luar negeri setiap minggu.)

8. para-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak'

Contoh:
Parahadirin dihaturanan énggal lebet.
(Para hadirin dipersilakan segera masuk.)

9. per-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang jadi'

Contoh:
Mata beulah kénca kukurunyudan waé, pertanda naon nya?
(Mata sebelah kiri berkedut terus, pertanda apa ya?)

Arti lainnya:
- Hal yang dibawa sejak lahir

Contoh:
Kalakuan manéhna siga kitu téh da geus perwatak tuda.
(Kelakuan dia seperti itu karena sudah wataknya.)

10. pi-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'yang dibuat.'

Contoh:
Jang Edoy ménta piwuruk ti Ustad Abdul.
(Jang Edoy minta nasihat dari Ustadz Abdul)

Ari lainnya:
- alat/perkakas (Contoh: pitapak/jebakan)
- melakukan (Contoh: pidamel/kerjaan)
- suka pada...(Contoh: pidunya/suka mengumpulkan harta)

11. sa-
Fungsinya membangun kata bilangan yang berarti 'satu'

Contoh:
Cik, kuring menta kertas salambar!
(Coba, saya minta kertas selembar!)

Ari lainnya:
- sama..-nya
Contoh:
Baju nu dipaké ku kuring jeung manéhna geuning samodél.
(Baju yang dipakai saya dan dia ternyata semodel.)

- besarnya seukuran...
Contoh:
Tanah nu rék pelakkan cabé téh ukuran panjangna ngan satumbak.
(Tanah yang akan ditanami cabai ukuran panjangnan cuma setumbak.)

- sampai...
Contoh:
Cai walungan téh jerona kurang leuwih sabeuheung.
(Air sungai dalamnya kurang lebih seleher.)

- menunjukkan waktu
Contoh:
Saencan dahar, kumaha lamun urang mandi heula?
(Sebelum makan, bagaimana kalau kita mandi dulu?)

12. sang-
Contohnya kata sangigir, akan mempunyai arti yang mandiri jika sudah melewati proses morfologis. Contonya diberi imbukan N- (nasal), menjadi: nyangigir.

13. si-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'melakukan'

Contoh:
Manehna keur sisiram di kebon.
(Dia sedang menyiram di kebun)

14. silih- (mempunyai alomorf sili- dan pili-)
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'saling berbalas'

Contoh:
Téh Nur jeung Téh Maya keur silihsiku.
(Teh Nur dan Teh Maya sedang saling menyiku.)

15. ti-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'pekerjaan yang tidak disengaja.'

Contoh:
Ibu Ade titajong kana batu.
(Ibu Ade terantuk batu.)

Ada juga yang fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'Dalam keadaan'
Contoh:
Kamari aya budak titeuleum di walungan.
(Kemarin ada anak yang tenggelam di sungai.)

16. ting-/pating-
Fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak yang melakukan'.

Contoh:
Kunti-kunti tingcikikik di luhur tower BTS.
(Kuntilanak pada cekikikan di atas tower BTS.)

Bisa juga fungsinya membentuk kata kerja yang artinya 'banyak dan terus-terusan dalam suatu keadaan.'

Contoh:
Lampu di tengah kota tingburinyay.
(Lampu di tengah kota pada berkedip bercahaya.)

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS