Jawaban Pertanyaan Bacaan Permainan Anak LalandakanPék jawab pananya ieu di handap!
(Silakan jawab pertanyaan di bawah ini.)

1. Keur naraon barudak lalaki téh? Keur karumpul.
(Anak laki-laki sedang apa? Sedang kumpul.)

2. Saha waé nu karumpul téh? Yudi, Rangga, Wawan, Acép, jeung Réja.
(Siapa saja yang kumpul? Yudi, Rangga, Wawan, Acep, jeung Reja


3. Di mana barudak téh arulinna? Di lapang badminton.
(Di mana anak-anak bermainnya? Di lapang badminton.)

4. Arulin naon barudak téh? Lalandakan.
(Anak-anak bermain apa? Lalandakan.)

5. Saha nu mimiti ngajak ulin téh? Yudi.
(Siapa yang pertama mengajak main? Yudi.)

6. Naon hartina lalandakan téh? Niru-niru landak.
(Apa arti lalandakan itu? Meniru landak.)

7. Sakalian naon cenah lalandakan téh? Sakalian olahraga.
(Sekalian apa katanya lalandakan tuh? Sekalian olahraga.)

8. Cau jeung tiwu téh keur dahareun iraha? Hakaneun janari.
(Pisang dan tebu buat makanan kapan? Makanan dini hari.)

9. Cau jeung tiwu téh keur bekel ka mana? Bekel miang ka Batawi.
(Pisang dan tebu buat bekal ke mana? Bekal pergi ke Betawi.)

10. Jurig naon waé nu disebutan ku barudak téh? jurig jarian, jurig tangkod, juring pacilingan, jeung jurig onom.
(Hantu apa yang disebutkan oleh anak-anak?  jurig jarian/hantu semak, jurig tangkod/hantu nempel di punggung, jurig pacilingan/hantu wc di kolam, jeung jurig onom/hantu siluman.)

*Sumber: Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SD/MI Kelas II hlmn. 24

------
Kumpulan artikel Belajar Bahasa Sunda lainnya LIHAT DI SINI

----------

Baca info wisatajabar.com lainnya di GOOGLE NEWS